กถ.ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 (ระบบแท่ง)

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 (ระบบแท่ง) ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 13 ก.พ. 58

> ข้าราชการท้องถิ่น ยกเลิกระบบซี เข้าระบบแท่ง
> ประธาน กถ.ลงนาม 26 ธ.ค. 57
> ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 13 ก.พ. 58
> มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค. 58
> มีบทเฉพาะกาลภายใน 1 ปี

Download