ว0712 (23ก.พ.2554) การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ว0712 (23ก.พ.2554) การเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

- ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับส่วนราชการอื่น โดยอนุโลม
- เบี้ยเลี้ยงระดับ 1-8 วันละ 240 ระดับ 9 ขึ้นไป 270 บาท
- ที่พักสามารถเลือกเบิกเหมาจ่าย หรือตามจริงก็ได้
เบิกเหมาจ่ายวันละ  ไม่เกิน 800/คน
เบิกตามจริง ห้องเตียงเดี่ยววันละไม่เกิน 1,500/คน ห้องเตียงคู่วันละ ไม่เกิน 850/คน


Download
ว0712 (23ก.พ.2554) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ว2879 (ที่ถูกยกเลิก) การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ว 2748 (9ก.ย.2553) การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้างของ อปท. เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf