ว 27 (4 เมษายน 2554) เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการคำนวณราคากลาง จาก 6% เป็น 7%

กรมบัญชีกลางแจ้งเวียน หนังสือ ว 27 (4 เมษายน 2554)
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการคำนวณราคากลาง จาก 6% เป็น 7%


Download