สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
           เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายในกรมบัญชีกลางใหม่ หากหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไปต้องการหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โปรดติดต่อได้ที่กลุ่มงาน ต่าง ๆ ได้ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 0-2127-7000 ต่อ 5424 โทรสาร 0-2127-7185-6

สอบถามเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4588 , 4589, 4551, 6125  โทรสาร 0-2127-7185-6

สอบถามเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้างต่าง ๆ
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง
โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4752 โทรสาร 0-2127-7185-6

สอบถามเกี่ยวกับการจัดทำประกาศในระบบ e-GP
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4958, 6704 โทรสาร 0-2127-7185-6
โทร. 0-2127-7393

กลุ่มงานนโยบายและศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โทร. 0-2127-7000 ต่อ 4647, 6777 โทรสาร 0-2127-7185-6
โทร. 0-2127-7392