สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดอบรม"การจัดการและแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์"

     จากการจัดอบรมให้ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานช่างและเพื่อนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและความรู้ ที่จะจัดการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ เช่นมีปัญหา เครื่องช้า เครื่องอืด หรือติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาแพงๆ และอีกทั้งยังต้องเสียเวลากับการรอคอยเวลา เนื่องจากคอมพิวเตอร์ทำงานล่าช้า
      เพื่อสนับสนุนให้ เพื่อนช่างและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จึงได้จัดโครงการอบรม"การจัดการและแก้ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์" จำนวน 6 รุ่นทั่วประเทศ ได้แก่ นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี และสงขลา (หาดใหญ่)

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.yotathai-training.com/home/BASIC--COMPUTER