มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดเสวนาทิศทางเศรษฐกิจเชียงรายและภาคเหนือ : ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ห่วงสถานการณ์แผ่นดินไหว หวั่นกระทบภาคธุรกิจ การค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ จัดเสวนาหวังสร้างแนวทางการรับมือทางเศรษฐกิจ ต่อผลกระทบจากแผ่นดินไหว ดึงนักวิชาการธรณีวิทยา สภาพัฒน์ การท่องเที่ยวร่วมถกปัญหา

        รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดจัดโครงการการเสวนา เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจเชียงรายและภาคเหนือตอนบน:  ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.45-16.30 น. ณ ห้องเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์แผ่นดินไหวใน พื้นที่จังหวัดเชียงรายและภาคเหนือตอนบน ตลอดจน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบ จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ คุณสมชัย หทยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, คุณสุวิทย์ โคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง กรมทรัพยากรธรณี, คุณศุกรีย์ สิทธิพนิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคุณพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.) หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น

       โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภาคราชการและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 0 5391 6391 โทรสาร 0 5391 6384 หรือ mfucas@gmail.com

 หนังสือเชิญร่วมโครงการ [ 145.00 KB]
 รายละเอียดโครงการ [ 50.00 KB]
 แบบตอบรับ [ 295.50 KB]