แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่จัดอบรมการจัดการและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม
การจัดการและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2
วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 2554 จากโรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่
เป็น ที่ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จ.เชียงใหม่