แบบบ้านผู้ประสบภัย 2554 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพสามมิติ
บ้านช่วยผู้ประสบถัย ขนาด 2 ห้องนอน
ก่อสร้างด้วยแรงงาน ประมาณ 5 คน
ใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน 15 วัน
ราคาค่าวัสดุประมาณ  180,000.-บาท

แบบบ้านผู้ประสบภัย 2554 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ออกแบบโดย  นายทวีศักดิ์  สินศิลาเกตุ   
โทร.081-477-6777  E-Mail: aud48@hotmail.com

ดูเว็บไซต์แบบบ้านช่วยผู้ประสบภัย http://www.aud11.net/SU/Su.htm
ประมาณราคา http://www.aud11.net/SU/Su.xls
ดาวน์โหลดแบบบ้านของบิ้กโต