แนะนำเว็บ กองโยธาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองโยธาธิการ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ สังกัดสำนักงานส่งกำลังบำรุง ตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยยกระดับจาก กลุ่มงานวิชาชีพและเชี่ยวชาญ สังกัดกองพลาธิการและสรรพาวุธ เป็นระดับกองบังคับการ ภายใต้ "สำนักงานส่งกำลังบำรุง" ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ ที่ขึ้นตรงกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เว็บไซต์กองโยธาธิการ  http://www.yothapolice.com  มีข้อมูลที่น่าสนใจ เช่นแบบมาตรฐานอาคารของ สตช.  เป็นต้น