การใช้ดุลยพินิจในการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา


ปัญหาการร้องเรียนจากการใช้ดุลยพินิจในการกำหนดราคาขายเอกสารทางราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ (มท ๐๘๐๘.๒ว๑๖๒๒)

สรุปสาระสำคัญ : การกำหนดราคาขายเอกสารสอบราคา ประกวดราคา ต้องกำหนดให้พอสมควรกับค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่ทางราชการต้องเสียไป จะกำหนดเป็นอัตราที่แน่นอนไม่ได้ และต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจากแสวงหากำไรจากการขายเอกสาร