แนะนำเว็บ "ประปาไทย.คอม" รวมองค์ความรู้เรื่องงานประปา

http://www.prapathai.com/

รวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานประปา แบบมาตรฐานงานประปา ความรู้ในการก่อสร้างระบบประปา และอื่นๆ จัดทำโดยสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม