การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๓๑)


ดูเอกสารคลิกที่นี่

รุปสาระสำคัญ: ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐที่ไม่สามารถดำเนินการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (ระบบ GFMIS)ในช่วงเดือน มี.ค.54 ตามวิธีที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ทำหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางให้ทราบถึงสาเหตุพร้อมเอกสารที่แสดงถึงสาเหตุ ดังกล่าว และหน่วยงานเจ้าของ งป.ต้องมาดำเนินการ ณ กรมบัญชีกลางตามวัน เวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.54