คำชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

คำชี้แจงการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย มีเพื่อนๆโดนสตง. ตรวจสอบบ้าง ยังไม่มั่นใจบ้าง ว่าอบรมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจะเบิกได้หรือไม่ เคยเขียนคำอธิบายไว้แล้วตั้งแต่ สถาบันฝึกอบโยธาไทย เริ่ม ทำการ ว่าการจัดอบรมของสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย ซึ่งถึงแม้จะเป็นองค์กรเอกชนก็สามารถเบิกได้ ตามระเบียบของทางราชการ

คลิกอ่านรายละเอียดที่ http://www.yotathai-training.com/law