กรมโยธาธิการและผังเมืองเชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในสาขาต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นโดยการจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างในสาขาต่างๆ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง