วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มท 0808.4/ว1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มท 0808.4/ว1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลายท่านสงสัยว่า ช่าง นายช่าง อบต./เทศบาล ที่ได้รับคำสั่งเป็นผู้ควบคุมงานของหน่วยงาน ต้องมาทำงานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือ ต้องควบคุมงาน นอกเวลาราชการปกติ (16.30)ไป สามารถเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ค่าโอที)ได้หรือไม่

หนังสือฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ ปี 2550 แล้วครับ หลายท่านอาจไม่ได้อ่านหรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้สิทธิ์  สิทธิ์การเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สามารถเบิกได้ทุกคน ทุกตำแหน่ง ถ้ามีความจำเป็นต้องทำงานนอกเวลาราชการจริง เพื่อความเข้าใจที่แจ่มชัด ขอย้ำว่า เงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินค่าควบคุมงาน เป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หากเปรียบเทียบให้เห็นชัด กรรมกรก่อสร้าง ทำงานตามเวลาได้เงินเดือน เลยเวลาทำงานได้โอที วันหยุดได้โอที 


คลิกเพื่อดูหนังสือ ว1562

ไม่มีความคิดเห็น:

เว็บบอร์ดโยธาไทย

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

3D (7) 4D (1) archicad (3) architecture (1) AutoCAD (38) AutoCAD Architecture (2) AutoCADMAP (2) Download (58) excel (3) Excel งานช่าง (1) GIS (3) Google Sketchup (23) IT (3) multiframe (5) NEO (5) pdf (5) render (3) Sketchup (5) VDO (2) กฎกระทรวง (1) กฎหมาย (23) กรมการปกครอง (2) กรมบัญชีกลาง (32) กรมโยธาธิการและผังเมือง (19) กองช่าง (1) การลา (4) การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง (8) การเงินและบัญชี (6) การเบิกจ่ายเงิน (5) ก่อสร้าง (6) ข่าวประชาสัมพันธ์ (137) ข้อมูลที่มีประโยชน์ (33) ครูผู้ดูแลเด็ก (3) คลัง (2) ควบคุมงาน (19) ควบคุมอาคาร (8) ความรู้ (53) คอนกรีตมวลเบา (1) คอมพิวเตอร์ (9) ค่า K (7) ค่าจ้างขั้นต่ำ (1) ค่ายอาสาโยธาไทย (3) ค่าเดินทางไปราชการ (1) งานช่าง (7) งานทาง (31) งานบริหารงานบุคคล (24) งานอาคาร (3) จัดซื้อจัดจ้าง (11) จัดสรรเงินงบประมาณ (1) ชมรมช่าง (14) ชลประทาน (1) ช่วยเหลือผู้รับจ้าง (2) ช่าง (4) ช่างอ่าง (2) ตรวจสอบอาคาร (1) ตอบข้อหารือ (10) ตำรา-คู่มือ (56) ถนน (3) ทางหลวงแผ่นดิน (3) ท้องถิ่น (6) นักศึกษา (2) น้ำบาดาล (1) บทความทางวิขาการ (3) บริการของโยธาไทย (4) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (4) บำเหน็จบำนาญ (6) ประกวดราคา (2) ประกาศ (8) ประกาศจากโยธาไทย (2) ประชาสัมพันธ์ (1) ประปา (5) ฝายน้ำล้น (1) ฝึกอบรม (45) พนักงานส่วนท้องถิ่น (5) พระราชบัญญัติ (1) พัสดุ (21) ภัยหนาว (1) ภาพกิจกรรม (29) มหาวิทยาลัย (17) มาตรฐาน (14) มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (3) ระเบียบ (44) ระเบียบพัสดุ (22) รับสมัครงาน (3) ราคากลาง (81) ราคากลางหลักเกณฑ์ใหม่ (2) ราคาวัสดุก่อสร้าง (20) รายการประกอบแบบ (3) รายได้ (8) ร้านค้าโยธาไทย (2) วสท. (2) วิศวกร (4) วิเคราะห์โครงสร้าง (1) ศิริพงษ์ พัดชา (1) ศิษย์เก่า (1) สงกรานต์ (1) สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (68) สถาปนิก (3) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (6) สะพาน (5) สัมนา (1) สามมิติ (1) สาระน่ารู้ (42) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (186) หนังสือน่าอ่าน (3) หนังสือราคากลาง (2) หนังสือราชการ (320) หนังสือสั่งการ (4) หนังสือเวียน (51) หน่วยงานราชการ (2) หลักสูตรอบรม (1) หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (13) ห้องน้ำ (1) อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (2) อบรม (19) อบรมเขียนแบบ (3) อปท. (4) อยุธยา (1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (3) อาคารเรียน (1) อาจารย์เสริมพันธ์ (2) อุทกภัย (11) เกษียณอายุราชการ (3) เขียนแบบ (4) เขียนแบบ 2 มิติ (1) เขียนแบบ 3 มิติ (8) เขียนแบบสถาปัตยกรรม (6) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (8) เงินเดือน (11) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (11) เทคนิคก่อสร้าง (1) เทคนิคควบคุมงาน (1) เรื่องน่ารู้ (5) เลือกตั้ง (1) เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก (4) เอกสารเผยแพร่ (71) แนะนำสินค้า (5) แนะนำเว็บไซต์ (56) แบบบ้านช่วยผู้ประสบภัย (2) แบบฟอร์ม (2) แบบมาตรฐาน (22) แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน (8) แบบแปลน (60) แผนที่ (1) แผนที่ภาษี (1) แผนที่สารสนเทศ (1) แผนพัฒนาสามปี (3) แผ่นดินไหว (1) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (19) โยธาไทย (5) โยธาไทยเทรนนิ่ง (2)

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...