มท 0808.4/ว1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มท 0808.4/ว1562 ลว 15 พฤษภาคม 2550 การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลายท่านสงสัยว่า ช่าง นายช่าง อบต./เทศบาล ที่ได้รับคำสั่งเป็นผู้ควบคุมงานของหน่วยงาน ต้องมาทำงานในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ หรือ ต้องควบคุมงาน นอกเวลาราชการปกติ (16.30)ไป สามารถเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(ค่าโอที)ได้หรือไม่

หนังสือฉบับนี้ออกมาตั้งแต่ ปี 2550 แล้วครับ หลายท่านอาจไม่ได้อ่านหรืออาจถูกปฏิเสธไม่ให้ใช้สิทธิ์  สิทธิ์การเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สามารถเบิกได้ทุกคน ทุกตำแหน่ง ถ้ามีความจำเป็นต้องทำงานนอกเวลาราชการจริง เพื่อความเข้าใจที่แจ่มชัด ขอย้ำว่า เงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินค่าควบคุมงาน เป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หากเปรียบเทียบให้เห็นชัด กรรมกรก่อสร้าง ทำงานตามเวลาได้เงินเดือน เลยเวลาทำงานได้โอที วันหยุดได้โอที 


คลิกเพื่อดูหนังสือ ว1562