ว57 13 มิ.ย. 2554 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรง ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือแจ้งเวียน ด่วนที่สุด กค 0421.5/ว57 13 มิ.ย. 2554 การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างและบัญชีค่าแรง-ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้างใหม่ มิถุนายน 2554

ดูบัญชีค่าแรง-ค่าดำเนินการ ปรับปรุง มิถุนายน 2554

Download หนังสือ ว57 ฉบับเต็ม