แนะนำเว็บไซต์ "แบบมาตรฐานกรมยุทธโยธาทหารบก"

แนะนำเว็บไซต์ "แบบมาตรฐานกรมยุทธโยธาทหารบก" มีแบบแปลนอาคารและแบบแปลนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของทหารบกและกระทรวงกลาโหมให้ Download มากมาย ในรูปแบบไฟล์ภาพ สกุล tif ซึ่งมีความชัดนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี

http://www.postengineer.com/new/blueprint_01/blueprint_01.html