มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1910)

ดูเอกสารคลิกที่นี่
สรุปสาระสำคัญ : แจ้งมติ ครม. เรื่องการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย โดยให้ อปท.ถือปฏิบัติตามมติ ครม.ดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาประกอบการพิจารณา ตามที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้..