แนะนำเว็บไซต์ Download แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เผยแพร่โดย สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ เป็นไฟล์ภาพ นะครับ

คลิกเพื่อไปที่หน้าเว็บ

ตัวอย่างรายการที่มีให้ Download

ทช-2-201(1)/45 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นรองพื้นทางลูกรัง แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-201(2)/45 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นพื้นทางหินคลุก แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-202/45 (การเสริมเหล็กถนนคอนกรีต แก้ไขครั้งที่ 2)
ทช-2-203/48 (ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านมีรอยต่อตามยาว)
ทช-2-204/48 (ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านไม่มีรอยต่อตามยาว)
ทช-2-205/49 (ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านแบบมีรอยต่อตามยาวชนิดระบายน้ำเป็นรางเปิดแบบมีฝาปิด)
ทช-2-206/49 (ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านแบบไม่มีรอยต่อตามยาวชนิดระบายน้ำเป็นรางเปิดแบบมีฝาปิด)
ทช-2-207/51 ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ก.(แบบไม่มีรอยต่อกลางและไม่มีเหล็กเดือย)
ทช-2-208/51 ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ข.(แบบมีรอยต่อกลางและไม่มีเหล็กเดือย)
ทช-2-209/51 ถนนคอนกรีตไร้เหล็กเสริมแบบ ค.(แบบมีรอยต่อกลางและเหล็กเดือย)
ทช-2-301/45 ถนน CAPE SEAL (แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-302/45 (ถนน D.B.S.T)
ทช-2-303/45 ถนนผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE (แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-304/45 (ถนนลูกรัง แก้ไขครั้งที่ 1)
ทช-2-305(1)/47 (ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (1-3) รูปตัดโครงสร้างทาง)
ทช-2-305(2)/47 (ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (2-3) ข้อกำหนดการก่อสร้าง)
ทช-2-305(3)/47 (ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ (3-3) ข้อกำหนดการก่อสร้าง)
ทช-2-306(1)/51 ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ (1-2)
ทช-2-306(2)/51 ถนนลูกรังผสมน้ำยาปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ (2-2)
ทช-2-307(1)/51 ถนนผิวจราจรดินซิเมนต์(รูปตัดโครงสร้างทาง)(1-3)
ทช-2-307(2)/51 ถนนผิวจราจรดินซิเมนต์(ข้อกำหนดการก่อสร้าง)(2-3)
ทช-2-307(3)/51 ถนนผิวจราจรดินซิเมนต์(ข้อกำหนดการก่อสร้าง)(3-3)
ทช-2-308/52 (ถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์โดยการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเดิมในที่)