อยากให้ พี่น้องผองเพื่อน ได้ดู VDO นี้ ด้วยกันครับ

หลายปีที่ไทยแตกแยก แบ่งสี แบ่งฝ่าย เกลียดชังคนที่ไม่เห็นด้วย VDO นี้ นอกจากจะน่าประทับใจในดนตรีแล้ว สิ่งที่สื่ออกมา ยิ่งน่าประทับใจ ขอเชิญพี่น้องผองเพื่อน ดูด้วยกัน แล้วเดินไปด้วยกันครับ
http://youtu.be/sq4HCCORgGg