ว223 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ)0421.3/ว 223 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554  เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

คลิกเพื่อดูและดาวโหลด ที่ https://yotathai.box.net/shared/jhpg38l6mr07f7rybgy3