ว2389 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๓๘๙)

ดูและ Download ได้ที่ https://yotathai.box.net/shared/ylmsd9nx9ub5ztzry1q2