แบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

แบบแปลนก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

มี 4 ขนาด
[ขนาดใหญ่] [ขนาดกลาง] [ขนาดเล็ก] [ขนาดเล็กพิเศษ]