เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


เว็บไซต์เกณฑ์ราคาพื้นฐาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีข้อมูลเกณฑ์ราคาพื้นฐานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานราชการ

คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2554    เอกสารเกณฑ์ราคากลางพื้นฐาน  

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  เอกสารเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ