ตารางคำนวณ BTU แอร์ (คำนวณขนาดเครื่องปรับอากาศ)

ตารางคำนวณขนาดเครื่องปรับอากาศ โดยเว็บไซต์ โฮมดีดี
เป็นไฟล์ Excel สามารถคำนวณขนาดเครื่องประอากาศได้ละเอียด

Download โปรแกรมและดูตัวอย่างการคำนวณได้ที่
https://yotathai.box.net/shared/tngu5j3cg3ykgkfholmg