Operating Cost งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม + Operating Cost งานชลประทาน

เป็นเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม.6 ก.พ. 2550 เป็นส่วนที่ไม่ได้เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบ โยธาไทย เห็นว่ามีประโยชน์ เลยขอนำมาเผยแพร่ครับ


Operating Cost งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
Operating Cost งานชลประทาน