มอก. ฉบับเต็ม (TIS Full text)

อ ก. ฉ บั บ เ ต็ ม (TIS Full text)
เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) จำนวน 95 รายการ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล อ่านข้อมูลและ Download ข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็มของ มอก.บังคับ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
(สำหรับ มอก. ที่ไม่ได้จัดทำรายละเอียดเนื้อหาขึ้นเผยแพร่บนเว็บนี้
ท่านสามารถค้นหา/ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th ที่เมนู
"ประกาศและเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา" ) 

Download  มาตรฐานบังคับ 95 รายการได้ที่