เว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน

เว็บไซต์ ตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงาน จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง

ดูได้ที่ http://view.gprocurement.go.th/03_discard_egp/index.php