เว็บไซต์ค้นหากฎหมาย http://www.lawamendment.go.th/Search.asp

ช่วยค้นหากฎหมาย ที่ต้องการได้อย่างสะดวก ครับ
http://www.lawamendment.go.th/Search.asp