ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2554

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนสิงหาคม 2554

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการคำนวณราคากลางงานทาง

ดูข้อมูลเดือนสิงหาคม  2554
ดูข้อมูล ปี 2554 ทั้งปี