รวมข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2551-2557

รวมข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ของ สพฐ.
ปี 2551-2557

คำแนะนำการใช้งาน ข้อมูลของ สพฐ. เป็นข้อมูลในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
การจะนำข้อมูล นี้ไปใช้ได้ เช่นกรณี "ค่าแรงงาน" ที่ หลักเกณฑ์ราคากลางไม่ได้กำหนดไว้ (กรมบัญชีกลางไม่ได้ประกาศ) เท่านั้น ส่วน "ราคาวัสดุก่อสร้าง" จะเอาไปใช้ได้ก็ในฐานะราคาสืบ กรณีที่ไม่สามารถสืบหาจากแหล่งอื่นๆ

หาก จำเป็นต้องใช้ ก็ให้ใช้ ข้อมูลล่าสุดที่เป็นปัจจุบัน ที่ผมเอาของเก่าๆ มาลงด้วย ก็เพื่อเป็นแนวทางศึกษา ครับ ข้อมูลล่าสุดของ สพฐ. คือ ปีงบ 2557

"ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ของ สพฐ. เป็นเพียงตัวอย่าง ที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด"
ดูและ Download ข้อมูล

เว็บไซต์ สอ.สพฐ.
Facebook สอ.สพฐ.