แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน
กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีทั้งแบบแปลน รายละเอียดต่างๆ และ ตัวอย่างการประมาณราคา

จากเว็บ ประปาไทย
https://yotathai.box.net/shared/ts837halm7tunrlxf0q9