การคืนเงินภาษีสำหรับรถยนต์คันแรก

การคืนเงินภาษีสำหรับรถยนต์คันแรก

http://www.excise.go.th/index.php?id=1015
  • คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
  •  ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม คำขอคืนเงินและเงื่อนไขสาหรับรถยนต์คันแรก คลิกที่นี่ 
  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรกภายใน 5 ปี คลิกที่นี่
  •  ตัวอย่าง แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งผลการได้รับสิทธิจากกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่  
  • ดาวน์โหลดข้อมูลการคืนเงินรถยนต์คันแรก (PDF File) 
  1. รถยนต์นั่ง คลิกที่นี่ 
  2. รถยนต์นั่งที่มีกระบะ(Double Cab) คลิกที่นี่ 
  3. รถยนต์กระบะ(Pick Up) คลิกที่นี่