การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว๔๐๒๕)

การปรับอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๗/ว๔๐๒๕) 

เป็นการปรับย้อนหลัง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554

คลิกเพื่อดูและ Download
https://yotathai.box.net/shared/sg1pz6g079j9sqtprb9j