คู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ โดย กรมทางหลวง

คู่มือการควบคุมคุณภาพวัสดุ โดย กรมทางหลวง

เป็นหนังสือในชุดคู่มืองานก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 4 การควบคุมคุณภาพวัสดุ โดยกรมทางหลวง มีข้อมูลความรู้การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง ที่ใช้ในงานก่อสร้างทางในขั้นตอนต่างๆ

https://yotathai.box.net/shared/qlilqllys98dn5v0ohxn