คู่มือ "การจัดทำแบบก่อสร้าง" โดยกองพัฒนาอาคารสถานที่ ม.ราชมงคล ล้านนา

คู่มือ "การจัดทำแบบก่อสร้าง"

ผู้เรียบเรียง : นทีสัมปุรณะพันธ์
กองพัฒนาอาคารสถานที่
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

https://yotathai.box.net/shared/x3bemebu5b45mpbr4l67