คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง โดยกองอาคารและสถานที่ ม.ขอนแก่น

คู่มือการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 

โดยงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ขั้นตอนต่างๆ มากมายครับ

https://yotathai.box.net/shared/k4vpx1ccmtcquc8x6i51