ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

พี่น้องที่เป็นผู้รับเหมากับราชการ 1 ม.ค. 2555  เป็นต้นไป สัญญาตั้งแต่ 500,000  ขึ้นไป ต้องยื่นแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นรายโครงการ ตามประกาศ ปปช. นะครับ

ดูประกาศ ปปช.