รวมกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง

รวมกฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
http://www.dpt.go.th/wan/lawdpt/search.asp

รวมข้อมูลกฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง