ความรู้เบื้องต้นสำหรับการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

ความรู้เบื้องต้นสำหรับการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน

ภายใต้โครงการวิจัย
"รูปแบบการจัดการทรพัยากรน้ําโดยการนําระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่ ร่วมกับกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัด ระยอง"

โดย :
หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://yotathai.box.net/shared/ts5z2je5tl0cbadodes3