ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2554 โดย กรมทางหลวง

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนกันยายน 2554

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการคำนวณราคากลางงานทาง

ดูข้อมูลเดือนกันยายน  2554
ดูข้อมูล ปี 2554 ทั้งปี