แนะนำเว็บไซต์ "ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น"

เว็บไซต์"ชมรมผู้ตรวจสอบภายในท้องถิ่น"

เว็บไซต์ของชมรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อปท. มีข้อมูลสมาชิกชมรม หนังสือราชการและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน

http://www.auditgroup.ob.tc/main1.htm