ค่าธรรมเนียมวิชาชีพหรือค่าออกแบบอาคาร ค่าควบคุมงาน ค่าตรวจสอบอาคาร

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพหรือค่าออกแบบอาคาร ค่าควบคุมงาน ค่าตรวจสอบอาคาร


โดยอาจารย์ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ เผยแพร่ใน 
วารสาร คู่บ้าน คู่ช่าง CPAC Delight #2554

ดูและ Download https://yotathai.box.net/shared/u4yzguczb9gfuzse15l1