รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สำนักโยธาธิการ กระทรวงกลาโหม

รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สำนักโยธาธิการ กระทรวงกลาโหม
 
คำนำ สารบัญทั่วไป
หมวดที่ ๑ การดำเนินการทั่วไป
หมวดที่ ๒ งานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
หมวดที่ ๓ งานด้านสถาปัตยกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์งานสี
หมวดที่ ๔ งานถนนและลานพื้นแข็ง
หมวดที่ ๕ งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล
หมวดที่ ๖ งานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
หมวดที่ ๗ งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
หมวดที่ ๘ งานระบบลิฟต์
หมวดที่ ๙ งานด้านมัณฑศิลป์
หมวดที่ ๑๐ งานด้านภูมิสถาปัตยกรรม
หมวดที่ ๑๑ เบ็ดเตล็ด
หมวดที่ ๑๒ การรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

Download ที่ https://yotathai.box.net/shared/jbpv1rau2jc1yrc8g70a

ที่มาข้อมูล : http://www.ocedefence.com/