ลงนามถวายพระพรออนไลน์

เว็บไซต์ลงนามถวายพระพรออนไลน์ 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษา  7 รอบ 5 ธันวาคม   2554

http://www.king84.th/th/congratonline.php