แบบแปลนและประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๗ รูปแบบ (มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๑๖๕)

แบบแปลนและประมาณการราคาค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๗ รูปแบบ (มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๑๖๕)

เป็นแบบแปลนของกรมทรัพยากรน้ำ ที่เผยแพร่มาตั้งแต่ปี 2547 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอให้กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำประมาณราคาใหม่ เพื่อเป็นแนวทางให้กับ อปท.เอาไปใช้งาน  

(ในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่ในการกำหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบันและถอดแบบประมาณราคาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ราคากลาง อย่าเอาไปใช้งานโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง)

หนังสือสั่งการ ว2165
https://yotathai.box.net/shared/dv8ptd83mh7uqanb1zio
Download แบบแปลนระบบประปาและตัวอย่างประมาณราคา ปี 2554
https://yotathai.box.net/shared/e5upos0hte3fgu7xdu9