ว๓๘๒ การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ อันเนื่องมาจากอุทกภัย

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๓๘๒ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔สาระสำคัญ กรมบัญชีกลางโดยกรรมการว่าด้วยการพัสดุ แจ้งอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิัติตามระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ อันเนื่องมาจากอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีผลตั้งแต่วันที่จังหวัดมีประกาศภัยพิบัติในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปจนกว่าภัยพิบัติจะสิ้นสุด