แนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๓๒๖)

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๓๒๖)


คลิกเพื่อดูและ Download
https://yotathai.box.net/s/9doykigjvctf14dkmcpy