ว๒๓๕๔ หลักเกณฑ์และอัตราค่่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหุตอุทกภัย

หนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๓/ว ๒๓๕๔ ลว.๑๗ พ.ย.๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหุตอุทกภัย

สาระสำคัญ เนื่องจากหลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบภัยพิบัติอุทกภัยสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่งไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้ เนื่องจากภัยพิบัติดังกล่าวทำให้ผู้มิสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวซึ่งเจ็บป่วยและอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติได้รับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มบุคคลดังกล่าว (กรมบัญชีกลาง)