เลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๕๔

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๓๔๖ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง เลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่สาระสำคัญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ให้เลื่อนการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด และบำนาญของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งค่าตอบแทนของพนักงานราชการของส่วนราชการ ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. ๕๔ จากเดิมก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน ๓ วันทำการ เป็น ประจำเดือน พ.ย.๕๔ ให้จ่ายในวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๔ และประจำเดือน ธ.ค.๕๔ ให้จ่ายก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน ๕ วันทำการ